Websites en Literatuur

handje_kleinInteressante Websites

Het Drents Archief. Brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden.

Drentse Historische Vereniging. Heeft ten doel het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de Drentse geschiedenis in de ruimste zin genomen -en het fungeren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij de Drentse geschiedenis betrokken voelen. De vereniging draagt de naam: “Drentse Historische Vereniging, Vereniging voor Geschiedenis en Genealogie”.

Graftombe.nl. Het doel van graftombe is zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet GRATIS beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden.

Groninger Archieven. (Regionaal Historisch Centrum) is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen.
Archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu.

Historische Kring Zuidhorn. Het verleden heeft toekomst.
Welke borgen stonden in Zuidhorn? Wie woonden daar? Zijn er nog overblijfselen van? Waar precies heeft de slag bij Noordhorn tegen de Spaanse troepen plaatsgevonden? Waar komt de straatnaam “De Gast” vandaan?

Historische Vereniging Roon. Voor oude foto’s, films of vragen met betrekking tot de geschiedenis van Roden.

Historische Kring gemeente Leek en omstreken. Opgericht in 1986 in cafe de Oude Bank, is een vereniging voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van het Zuidelijk Westerkwartier.

Historische Vereniging Hoogkerk. Is in oktober 2001 opgericht en stelt zich ten doel het bevorderen van de studie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Hoogkerk, bestaande uit de dorpen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd.

Het drama van Justina Abelina. Een spannende zoektocht naar een moord in 1734.

Landschappen van Noord-Nederland. Wordt aangeboden door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. U vindt hier de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in uw streek.

Leutingewolde. De website over Leutingewolde, haar geschiedenis, bewoning en landschap.

Nietap en Terheijl. Nietap is een Drents grensdorp dat ligt tegen het Groningse Leek. De twee dorpen worden ruimtelijk gescheiden worden door een “groene long”. En door ‘t Piepke, natuurlijk. Het karakter van grensdorp wordt door de bevolking gekoesterd.

Historische Vereniging Norch. Norg was tot aan de gemeentelijke herindeling even voor het jaar 2000 een zelfstandige Drentse gemeente in het Dingspel Noordenveld.

Historische Vereniging Ol Eel. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde in de provincie Drenthe. Deze gemeente bestond uit de dorpen Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.

Olie- en Korenmolen Woldzigt te Roderwolde. Volgens de gevelsteen werd molen Woldzigt in 1852 gesticht door Aukema en Datema. De feitelijke bouw is gerealiseerd door molenmaker Albert Harms van der Heide uit Leek. De molen is gebouwd als olie-molen. Enkele jaren na de bouw werd op de zolder boven de stellingzolder (steenzolder) een koppel maalstenen geplaatst.

Provincie Drenthe. In 2014 werden door de Provincie Drenthe twee aardkundige monumenten onthuld: in de Kleibosch en bij de Stobbenven. Informatie hierover vindt U op de website.

Terug naar boven

handje_kleinLiteratuuroverzicht

kerkvoogdenboekje

Kerkvoogdenboekje

In deze literatuurlijst zijn titels opgenomen die betrekking hebben op de algemene geschiedenis van Drenthe en een aantal artikelen en boeken  met specifieke aandacht voor Roderwolde en omstreken. Een groot gedeelte van de artikelen van de hand van A. van Dijk is integraal gepubliceerd op deze website,  een aantal wordt in deze bibliografie niet apart genoemd. Deze literatuurlijst is verre van volledig en zal in de loop van de tijd regelmatig worden bijgewerkt.

Aldershof, W., Aldershof(f) is mijn naam. Haren 1996.

Alma, R.H. en P. Brood,( red.), Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe. Assen/den Haag 1998.

Alma, R.H. en W.E. Goelema, (red.), Rechtspraak in Drenthe. Groningen 1995.

Aukema, Floris, Roderwolde/Rowolmer. Roderwolde 1971.(fotokopie)

Bakker, F.J. De kerk in Drenthe vóór de Reformatie. In: M.A.W. Gerding e.a., (red), In alle onwetenschap, bijsterije en wildicheyt. Delft 1998.

Berg, P.W.J. van der, Oude doopvonten en hun gebruik, in: Nieuwe Drentse Volks Almanak 1938, 24-38.

Bieleman, J. Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de oude landbouw. Utrecht 1987.

Blok, P.J., e.a.,  Oorkondenboek van Groningen en Drenthe. 2 dln, Groningen 1896-1899.

Boekholt, P.Th.F.M. e.a., Rondom de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen. 1594-1994). Assen 1994.

Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, (red), Huizen van stand: geschiedenis van havezaten en andere herenhuizen in Drenthe en hun bewoners. Meppel 1989.

Bouwer, K. Brink en streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents  plateau. Meppel 1989.

Brinks, J.G., De Hervorming en de eerste predikanten in Drenthe, in: NDVA 1986, 1-18.

Brood, P. Grondschattingen, omslagen en haardstedengeld. Een handleiding voor het gebruik van de archivalia. Assen 1980.

Brood, P.,( red), Speurwerk. Hulpmiddel voor lokaal en regionaal historisch onderzoek in Drenthe. Assen 1988.

Brood, P., (red), Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen. Groningen 1994.

Casparie, W.A. Laat-middeleeuwse veenterpen in Neerwolde. In: Bierma, M. e.a. (red.), Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied. Groningen 1988.

Coert, G.A., Stromen en schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe (1400-1985.  Meppel 1991.

Datema, P. De Datema’s loten van dezelfde stam? In: Gruoninga, 20 (1975) 39-44, 78-84, 125-130; 21 (1976) 27-31.

Dijk, A. van, Het kerkvoogdenboek van Roderwolde. In: Waardeel, jrg. 23, nr. 1, 2003.

Dijk, A. van, Een Friese jonker op de Waalborg in Roderwolde. In: De Clockeslagh, jrg. 1, nr. 1, mei 2009.

Dijk, A. van, Rondom de oude St. Jacobskerk van Roderwolde. In: De Clockeslagh, jrg. 1, nr. 2, nov. 2009.

Dijk, A. van, Verhalen uit de oorlogsjaren. In: De Clockeslagh, jrg. 2, nr. 1, mei 2010.

Dijk, A. van, De bewoningsgeschiedenis van de Enumahoeve (1617-2010). In: De Clockeslagh, jrg. 2,

Dijk, A. van, Schippers van Rowol. In: De Clockeslagh, jrg. 3, nr. 1, mei 2011.

Dijk, A. van, Het huis Mensinga te Roderwolde. In: De Clockeslagh, jrg. 3, nr. 2, nov. 2011.

Dijk, A. van, De van Zantens van Sandebuur.  In: De Clockeslagh, jrg. 4, nr. 1, mei 2012.

Dijk, A. van, De strijd om Woldzigt in Roderwolde. In: Drents Genealogisch Jaarboek, jrg. 18,2011.

Dijk, A. van, Klein rondje Roderwolde. In: Historische Reeks Roderwolde, dl. 1, Foxwolde 2012.

Dijk, A. van, Tichelwerken in de Kleibosch. In: Historische Reeks Roderwolde, dl 2, Foxwolde 2017.

Dijk, A. van, De geschiedenis van het huis Mensinga in Roderwolde. In: Historische Reeks Roderwolde, dl. 3, Foxwolde 2018.

Dijk-van Eerden, G.J., Tichelwerken langs het Peizerdiep. In: Nieuwe Drentse Volksalmanak,  Assen 2016, p. 1-35.

Dijk-van Eerden, G.J. van, Rekening en verantwoording. Het Kerkvoogdenboek van Roderwolde. (1538-1608). Gratamareeks I, Assen 2002.

Dijk-van Eerden, G.J. van, en P. van der Velde e.a., (red.),  Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp. Leek 1989.

Eijk, R. van en J. de Vries, Verborgen werkers. Aduard 2010.

Elerie, J.H., (red), Kadastrale Atlas van Drenthe 1832. Dl. II: Gemeente Roden. Assen 1986.

Ensing, W., Het drama van Justina Abelina. Groningen 2014.

Gelder, H.E. van, De Nederlandse munten. Utrecht/Antwerpen 1968.

Gerding, M.A.W., Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950. Wageningen 1995.

Gerding, M.A.W. e.a., In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt. De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. Delft 1998.

Groenhuis, G., Kerkelijk Drenthe in de zeventiende eeuw. Predikanten en kerkvolk omstreeks 1650, in: Ons Waardeel, 1981-2.

Groninganus, website waar een keur van artikelen en foto’s wordt gepresenteerd over Groningen en de kop van Drenthe.

Groot, L.A. de, Negen Romaanse zandstenen doopvonten, in: Drenthe 1966.

Hagenauw, Jsz. J., De Historie van Roderwolde van het jaar 1000 tot 1970. Roderwolde 1973. (fotokopie).

Hartgerink-Koomans, M., Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een Jonkersfamilie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. Groningen 1938.

Heringa, J. e.a., Drentse Rechtsbronnen. Zutphen 1981.

Heringa, J., Drentse willekeuren uit oude uitgaven verzameld. Zutphen 1981.

Heringa, J., De Buurschap en haar marke. In: Drentse Historische Studiën, V, Assen 1982.

Heringa, J., Buren en eigenerfden, tellingen en gissingen. In: DHS, VIII, Assen 1984.

Houting, E. en H. Vrijer, Kloostermoppen. Middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie Groningen. Groningen 2018.

Jonker, B., Handmerken in Drenthe, Assen 1986.

Jonkheid, V.E.J., Havezate Mensinge en haar bewoners, Groningen 2015.

Joosting, J.G.C. ed., Drentsch plakkaatboek, I, 1412-1633, Leiden 1912.

Joosting, J.G.C. en L. Knappert, Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drenthe. Leiden 1916.

Keverling Buisman, F., Het Huis te Peize. In: NDVA 1979, 38-53.

Koeveringe, Y. van, Overleven in een nat land.  De geschiedenis van de Onlanden. Hoorn 2014.

Kooper, J., Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen. Groningen 1939.

Kuiper, E.W., Een paradijs in de kop van Drenthe. Landschapsbiografie van Terheijl bij Roden. RUG Groningen 2015.

Kymmel, G.R.W., Het geslacht van Ewsum. In: NDVA 1917, 127-178; 1918, 177-222; 1919, 161-217.

Leeuw, G. de, De Romaanse doopvonten uit Drenthe. In: NDVA 1975, 179-208.

Linthorst Homan, J., De Drentse Kerkhervorming van 1598. In: Drenthe sept. 1948, okt. 1948.

Lonsain, B., Een mislukte aanslag op de eenheid van Drenthe. In: NDVA 1929, 7-27.

Magnin, J.S., De voormalige kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd. Heerenveen 1846.

Magnin, J.S., Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe. Groningen 1855.

Michel, H., Met het oog op Roderwolde. Over de historische geografie van het oude streekdorp. Amsterdam 1982. Doctoraalscriptie.

Moolenbroek, J. van, en Mol, J.H., m.m.v. J. Loer, De abtenkroniek van Aduard, Hilversum 2010.

Muskee, H., De teloorgang van het klooster Aduard. Aduard 2011.

Naarding, J., Iets over het onderwijs in het begin der 17e eeuw. In: NDVA 1939,

Nanninga Uitterdijk, J., Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen te Aduard. Groningen 1870.

Nanninga Uitterdijk, J., Roomsche godsdienstoefeningen op Mensinga te Roden, in: NDVA,1906, 27-40.

Nicolay, J. (red.), Huisplaatsen in De  Onlanden. Groningen 2018.

Nicolay, J. e.a., Middeleeuwse huisplaatsen in de Onlanden, in: Waardeel, nr. 3, 2019

Noordeloos, P., De doorvoering der hervorming in Drenthe. In: Historisch Tijdschrift 1937, 5-57.

Overdiep, G. , De kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier. In: GVA 1978-79, 72-86.

Paping, R.F.J., Paapse jonkers in Drenthe. Een inventarisatie (1592-1750). In: Waardeel 20-2 (2000), 1-12.

Peters, C.H., Onze Middeleeuwsche kerken. In: GVA 1917, 166-227.

Prakke, H.J., Op de Roderwolder Helikon. De pastorale kring ‘Musis Sacrum’ in het Drentse Roderwolde. Meppel 1987.

Reuderink-Kort, T., Van graanschuur tot tichelwerk. De voorwerken van het klooster Aduard. Aduard 2018.

Romein, T.A., De Hervormde Predikanten van Drenthe. Groningen 1861.

Sanders, R. De oriëntatie van kerken. In: Waardeel, 16-2 (1996), 1-10.

Schonewille, P., Gebrand en niet gebroken. Gebrandschilderde glasruitjes in Drenthe. In: Waardeel, 14-2 (1994),1-6.

Schut, E., Tot zieleheil. De heilige-Catharinavicarie in Roden. In: Waardeel, 14-2 (1994), 15-20.

Steensma, Regn., Vroomheid in hout en steen. Baarn 1966.

Tempelmans Plat, G.W., Luidklokken, klokluiden en klokkestoelen. Baarn 1974.

Versfelt, H.J., De kerken van Drenthe in 1545. In: NDVA 2000, 50-67.

Werkman, E.J., De kerk van Roderwolde. In: NDVA 1957, 61-63.

Westra, E., Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster. Groningen 1990.

Wieringa, W.J., Het Aduarder zijlvest in het Ommelander waterschapswezen. Groningen 1946.

Zijlstra, S., Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. In: DHS, VII, Assen 1983.

Zomer, J., Landschapsgeschiedenis van Roderwolde. doct. scriptie RUG-Groningen 2010.

Zomer, J., Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze. Eelde 2016.

Terug naar begin literatuuroverzicht
Terug naar boven